Shurhold Shur-LOK Shrimp & Shad Dip Net - 17" x 20" x 30"